• zasady wynajmu i regulamin

CZYNSZ:

Wysokość czynszu negocjowana jest indywidualnie. Zmiana wysokości czynszu będzie następować corocznie przez jej podwyższenie o ogłoszony w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla poprzedniego roku, z uwzględnieniem zapisu ust. 6 poniżej. W przypadku, gdyby wskaźnik taki przestał być publikowany w okresie związania stron umowy, będzie on zastąpiony wskaźnikiem najbardziej zbliżonym do niego, publikowanym lub wyliczonym według opublikowanych danych przez Główny Urząd Statystyczny. Zmiana wysokości czynszu będzie obowiązywała od 1 stycznia każdego roku.


MIEJSCA PARKINGOWE:

Bezpośrednio za budynkiem jest prywatny parking JUNOSZA Nieruchomości

• Abonament za miesiąc wynosi PLN 100 plus VAT.

OCHRONA:

Budynek znajduje się w centrum miasta w pobliżu urzędów i instytucji miejskich, Straż miejska patroluje ten obszar regularnie.


MEDIA: Rozliczanie kosztów mediów w budynku JUNOSZA przy ul. Sobieskiego 12 w Sanoku.

  •  Rozliczenie mediów pomiędzy najemców i wynajmującego (zużycia wody zimnej i ciepłej, C.O., gazu, energii elektrycznej) odbywa się na podstawie faktur od dostawców tych usług.
  •  Z ostatnim dniem każdego miesiąca dokonywany jest odczyt liczników zainstalowanych w budynku na bazie którego rozliczane są koszty mediów.
  • Zużycie wody dla celów sanitarnych odczytywane jest z liczników znajdujących się na danej kondygnacji, a następnie rozliczane na najemców przy wykorzystaniu klucza rozliczeniowego którym jest liczba osób znajdujących się w wynajmowanym lokalu.
  • Przy rozliczaniu wody ciepłej wykorzystywany jest koszt ogrzania 1m3 wody w budynku ustalony na podstawie danych z miesięcy letnich.
  • Energia elektryczna rozliczana jest na podstawie odczytów z podliczników zainstalowanych na każdej kondygnacji oddzielnie dla każdego wynajmowanego lokalu.
  • Koszty C.O. (woda, gaz) rozliczane są na podstawie liczników zainstalowanych oddzielnie dla każdej kondygnacji; rozliczenie dokonywane jest w wyniku rozdzielenia kosztów na najemców wg klucza podziałowego którym jest wielkość wynajmowanego lokalu oraz część korytarzy i toalety w m2. Przy rozliczaniu zużycia gazu przy C.O. koszty stałe opłat przesyłowych rozliczane są proporcjonalnie wg liczby najemców, natomiast koszty zmienne opłat przesyłowych rozliczane są wg wielkości zużycia gazu ustalonego dla każdego najemcy.
standardowa umowa najmu (PDF)
  aneks do umowy najmu: rozliczanie mediów

UWAGA: powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.